• Snabba leveranser • Eget lager • Lång erfarenhet

Köpvillkor

Detta avtal gäller från och med 2022-07-11


§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Golvin AB (Organisationsnummer: 559104-3228) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://golvin.se/ ("Webbplatsen" nedan) eller via e-post.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§2. Beställning

Hos Golvin AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Golvin AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför Köp" i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen "Slutför Köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Golvin AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde. Golvin AB erbjuder även kunder att göra beställning via e-post till: [email protected]. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på https://golvin.se/. När du klickar på knappen "Slutför Köp" sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: [email protected]. Avbeställning skall meddelas senast kl.12:00 den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning, se §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning eller ej mottager hemleverans på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift från 299 kronor (högst 1299 kronor) inklusive moms. För mer information se §7. Leverans nedan.. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Avgift för förbetald returfraktsedel
Vid nyttjande av förbetald returfraktsedel debiteras en avgift om Från 199kr kronor inklusive moms.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Mattor och andra produkter som säljs på löpmeter kapas efter beställning och går därför inte att returnera. Detta framgår på produktsidan om det är en tillverkningsvara. Ångerrätten avtalas därmed bort enligt distanshandelslagen "5 § Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel"


Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§5. Betalning

1. ALLMÄNT 

Svea Bank AB (publ) (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”) såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade nedan. 

2. BETALNINGSALTERNATIV 

För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund. De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning), Swish samt kort- eller bankbetalning. Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer. Se närmare de särskilda villkoren för fullständig information om: 

Fakturabetalning
Delbetalning
Konto
Leasing
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679. Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du är, kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik. Uppgifterna inhämtas främst från dig. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är parter. Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Svea kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Svea vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara andra bolag inom Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som behandlas av Svea. Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning. Du har rätt att överklaga behandlingen till IMY som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid krediten är aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att krediten slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter för att efterleva lagar som bokföringslagen och lagen om penningtvätt samt för att möjliggöra myndighetsinspektion. Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av banksekretess enligt Lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Personal hos Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad tystnadsplikt. Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller [email protected]. Dataskyddsombud nås på [email protected] 

4. KREDITPRÖVNING 

Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla en kredit av Svea i framtiden. På så vis underlättar vi för dig som kund att genomföra ett köp via Checkout, genom att du har frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst, inklusive möjligheten att erhålla en kredit av Svea. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. 

5. FÖRSÄKRAN 

Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout. 

6. ÄNDRINGAR M.M. 

Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal, samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout. 

7. ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. Om du är fortsatt missnöjd kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå. 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se 

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.


Tillbaka till innehållsförteckningen§6. Fullgörande

Golvin AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Slutför Köp" i kassan. Golvin AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Golvin AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad:

En avgift om 89kr inklusive moms tillkommer vid varje beställning och framgår i kassan.


Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Golvin AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Golvin AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

DHL Servicepoint  (spårbart fraktalternativ)
Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Servicepoint skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Golvin AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 299 kr inklusive moms.

DHL Hemleverans  (spårbart fraktalternativ)
Hemleverans levereras normalt inom 2-7 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Golvin ABs lager. Hemleverans levereras till tomtgräns (eller så långt lastbilen kan köra), 2 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid DHL om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Hemleverans som inte kunnat avlämnas återsänds till Golvin AB, du som kund blir då debiterad för returfrakten/ återhämtningsavgift. 

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 1-2 helgfria vardagar.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Golvin AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Golvin AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Golvin AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Golvin AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Golvin AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Golvin AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Golvin AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Golvin AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Vid användande av den förbetalda returfraktsedeln vid retur kommer gällande avgift för returfrakten dras av från återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Golvin AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Golvin AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Golvin ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.
-Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Golvin AB om att du önskar ångra köpet. Följande webbformulär kan också användas ångra köpet.

Kontaktinformation
Golvin AB
Maskingatan 16
23166 Trelleborg
E-post: [email protected]

30 dagars öppet köp
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson erbjuds öppet köp. Öppet köp är ej tillämpligt för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Öppet köp erbjuds i 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper Golvin AB produkter till det värde som du betalt för produkterna. Kunden står själv för fraktkostnader (tur&retur). Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av Golvin AB.

Följande villkor gäller för öppet köp:
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
-Eventuell montering av produkten skall inte ha skett.
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av Öppet köp
För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: [email protected].

Tillbaka till innehållsförteckningen


§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Golvin AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Golvin AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Golvin AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Golvin AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: [email protected].

Handla tryggt med garanti
Vissa produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor.

Retur vid reklamation eller garantiärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§10. Returer

Registrera gärna din retur vid ett återköps- eller reklamationsärende direkt i butiken på följande länk. Vid retur av produkter eller material till Golvin AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Golvin AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Golvin AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Golvin AB är du ansvarig för att produkterna når Golvin AB i oskadat skick. Golvin AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
Golvin AB
Maskingatan 16
23166 Trelleborg
Sverige

Retur med förbetald returfraktsedel
För att returnera produkter med den förbetalda returfraktsedeln skall du kontakta Golvin AB. Vid nyttjande av returfraktsedel kommer du som kund debiteras med en avgift som framgår under §3. Priser och avgifter i dessa köpvillkor. Avgift för returfraktsedel utgår dock inte om retur skett på grund av en godkänd reklamation. Golvin AB står transportrisken vid retur med förbetald returfraktsedel.

Återbetalningar
Golvin AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Golvin AB.

Hävningsförbehåll
Golvin AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Golvin AB.

Ändringsförbehåll
Golvin AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Golvin AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Golvin AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Golvin ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Golvin ABs kontroll och som Golvin AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Golvin AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Golvin AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Golvin AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://golvin.se/.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Golvin AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Golvin AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Golvin AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Golvin AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Golvin AB.

Reservation för leveransförsening utanför Golvin ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Golvin ABs kontroll, skall inte Golvin AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Golvin AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Golvin AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Golvin AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Golvin AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Kundens uppgifter kommer att användas av Golvin AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

Personuppgiftsansvarig:
Golvin AB (Org. 559104-3228)
Maskingatan 16
23166 Trelleborg

GDPR (General Data Protection Regulation)
Mer om vilka uppgifter som lagras och varför de lagras samt vilka rättigheter du har som kund finner du här

Viktigt att veta: Det är du själv som godkänner om vi får ta del av dina personuppgifter. Vi kan dessvärre inte processa ditt ärende om du inte godkänner villkoren.  Du godkänner villkoren i samband med köp på golvin.se. Har du godkänt villkoren och vill dra tillbaka godkännnandet så kan du mejla [email protected] och be om att få dig raderad ur våra system.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§14. Övrigt

Polisanmälan
Golvin AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Golvin AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Golvin AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Tvist mellan Golvin AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Golvin AB följa nämndens beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen